Головна / Про Міністерство / Керівництво / Державний секретар
Меню

Державний секретар

 

Бояркіна Олена Анатоліївна

+38 (044) 200-47-34

[email protected]

Державний секретар Міністерства відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує роботу апарату Мінекономіки;
 • забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінекономіки та подання їх на розгляд Міністру, інформування Міністра про виконання поточної роботи у Мінекономіки та стан виконання завдань, покладених на Міністерство, а також про вжиття заходів з усунення виявлених недоліків;
 • організовує та контролює виконання апаратом Мінекономіки завдань, установлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, резолюціями віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, дорученнями Міністра, його першого заступника, заступників, заступника Міністра – Торгового представника України та заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, звітує про ефективність і своєчасність їх виконання;
 • готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінекономіки, звітує про їх виконання;
 • забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінекономіки;
 • забезпечує здійснення моніторингу виконання Мінекономіки і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших документів державної політики;
 • взаємодіє з першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра – Торговим представником України та заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з питань ефективного та своєчасного виконання структурними підрозділами, які координуються ними, завдань Мінекономіки та наданих ними доручень;
 • проводить наради з керівниками структурних підрозділів, іншими державними службовцями та працівниками апарату Мінекономіки з питань організації виконання Міністерством і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра, встановлених завдань;
 • у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінекономіки завдань;
 • організовує планування роботи з персоналом Мінекономіки, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів;
 • забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі;
 • забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
 • призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекономіки, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • укладає та розриває контракти про проходження державної служби;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекономіки, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • погоджує в передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням;
 • забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Мінекономіки;
 • розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців;
 • представляє Мінекономіки як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
 • надає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінекономіки доручення;
 • видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання, підписує листи та інші документи;
 • підписує листи-відповіді на запити на публічну інформацію, звернення громадян, юридичних осіб, адресовані Мінекономіки;
 • затверджує штатний розпис та кошторис Мінекономіки за погодженням з Мінфіном;
 • затверджує положення про структурні підрозділи апарату Мінекономіки у складі самостійних структурних підрозділів, посадові інструкції державних службовців та працівників апарату Мінекономіки;
 • здійснює в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Мінекономіки;
 • з питань, що належать до його компетенції або за дорученням Міністра:

- представляє Мінекономіки на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

- бере участь у заходах, що здійснюються Мінекономіки у сфері міжнародних відносин та в забезпеченні виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;

 • з метою забезпечення діяльності Мінекономіки, стабільності та наступності в його роботі, організації поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень Міністерства, а також для забезпечення виконання покладених на нього завдань, здійснює координацію та контроль роботи:

- департаменту управління персоналом;

- департаменту юридичного забезпечення;

- департаменту фінансово-господарської діяльності;

- департаменту документообігу та контролю;

- департаменту з управління об’єктами державної власності;

- управління режимно-секретної роботи;

- відділу мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

- відділу взаємодії з органами державної влади;

- сектору запобігання корупційній діяльності;

- сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи державного секретаря Міністерства;

 • реалізує інші повноваження, визначені законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json