Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Громадськості / Громадська рада при Міністерстві та громадська експертиза / Громадська рада 2017 року скликання / Матеріали Громадської ради
Зміст підписаного Меморандуму з питань захисту прав інтелектуальної власності в контексті судової та податкової реформ
10.02.2017 | 16:17

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

з питань  захисту прав інтелектуальної власності в контексті судової та податкової реформ від  19 вересня 2016 року

Верховний Суд України (далі – Верховний Суд) в особі представника,  судді Верховного Суду  Пошви Богдана Миколайовича,

Вищий Господарський суд України (далі – ВГСУ) в особі представника,  судді  ВГСУ Могила Сергія Констянтиновича,

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) в особі представника, судді ВАСУ

Блажівської Наталії Євгенівни,

Вищий спеціалізований  суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) в особі представника, судді  Кафідової Олени Василівни,

 з однієї сторони, та

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (далі -  Рада підприємців) в особі уповноваженого представника Забловського Андрія Володимировича,

Громадська рада при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (далі – ГР при МЕРТ) в особі Голови Платонова Олега Ісааковича,

Громадська рада при Державній службі інтелектуальної власності (далі – ГР при Мінфіні) в особі Голови Чорнобая Олега Валерійовича,

Громадська рада при Міністерстві юстиції України (далі – ГР при Мінюсті) в особі уповноваженого представника  Черепахи Віталія Олександровича,

Громадська рада при Міністерстві фінансів України (далі – ГР при Мінфіні) в особі Голови Козленка Володимира Григоровича,

Громадська рада при Державній фіскальній службі України (далі – ГР при ДФСУ) в особі Голови Олексієнка Дмитра Володимировича,

Громадська рада при Міністерстві закордонних справ України (далі – ГР при МЗСУ) в особі Голови Щелкунова Володимира Ігоровича, з іншої сторони

далі разом - Сторони,

уклали цей Меморандум та домовилися про таке:

Стаття 1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін для напрацювання спеціальних та процесуальних норм захисту прав інтелектуальної власності в контексті судової та податкової реформ, а саме:

1.1.1. щодо становлення (порядку утворення та ліквідації) нової інституції - Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності в рамках норм адміністративного, господарського, цивільного або кримінального процесів, пов’язаних з питаннями  прав інтелектуальної власності;

1.1.2. можливості комунікацій громадськості з Вищою радою правосуддя, місцевими судами, судами  апеляційних та касаційних інстанцій, вищими спеціалізованими судами, науково-консультаційними радами, Громадською радою доброчесності;

1.1.3. наближення українського законодавства до міжнародних стандартів; утвердження авторитету судової влади в суспільстві; розвитку юридичної професії, науки; умов процесуального залучення спеціалістів та експертів; сприянню розвитку  ринку, пов’язаного з правами інтелектуальної власності; організації незалежного оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях; можливості та порядку доступу до бібліотеки суду (судів);

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів та проектів.

Стаття 2. Напрями співпраці Сторін

2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

2.1.1. напрацювання рекомендацій стосовно законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що передбачають делегування повноважень (порядку утворення та ліквідації) нової інституції - Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності в рамках норм адміністративного, господарського, цивільного або кримінального процесів, пов’язаних з питаннями прав інтелектуальної власності;

2.1.2. аналіз та узагальнення судової практики щодо оскаржень дій чи бездіяльності, рішень органів влади, що забезпечують реалізацію політики з питань інтелектуальної власності в рамках норм адміністративного, господарського, цивільного або кримінального процесів, пов’язаних з питаннями прав інтелектуальної власності;

2.1.3. обговорення актуальних проблем податкового та митного законодавства стосовно питань прав інтелектуальної власності

2.1.4. аналіз причин порушень діючого законодавства органами влади, що забезпечують реалізацію політики стосовно питань інтелектуальної власності; підготовка узгоджених пропозицій відповідним органам державної влади щодо попередження випадків таких порушень;

2.1.5. організація спільних заходів шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших публічних заходів.

Стаття 3. Форми співпраці Сторін

3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність прийняти наступні зобов'язання:

3.1.1. активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємопідтримки;

3.1.2. сприяти створенню сприятливого правового, організаційного та інформаційного середовища для співпраці Сторін;

3.1.3. з метою підвищення ефективності діяльності Сторін, а також співпраці між ними, забезпечувати інформаційний обмін щодо діяльності Сторін з актуальних питань, які визначені у Предметі цього Меморандуму;

3.1.4. організовувати спільні, в тому числі, публічні заходи для обговорення актуальних питань застосування законодавства стосовно прав інтелектуальної власності, а також заходи, спрямовані на обмін досвідом між Сторонами.

Стаття 4. Організація співпраці Сторін

4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:

4.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо організації спільних заходів;

4.1.2. проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін;

4.1.3. беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв'язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог законодавства України;

4.1.4. беруть на себе зобов'язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

Стаття 5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє  в межах періоду етапів становлення (утворення та ліквідації) нової інституції - Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності.

5.2. Сторони погодились, що дострокове припинення дії цього Меморандуму може відбутися за наявності відповідного рішення або рекомендацій З'їзду суддів України.

5.3. Відзначаючи важливість взаємодії з представниками громадськості, врахування їх думки під час реалізації державної політики у сфері прав інтелектуальної власності, - Сторони цього Меморандуму вважають приєднаними до нього інститутів громадського суспільства, представники яких є членами або ГР при МЕРТ, або ГР при ДСІВ, або ГР при Мінюсті, або ГР при Мінфіні, або ГР при ДФСУ, або Ради підприємців на дату укладання Меморандуму.

5.4. Сторони погодились, що можливе юридичне припинення діяльності будь-якої із сторін Меморандуму не є підставою для припинення його змісту та норм вцілому.

5.5. Сторони погодились, що можливе юридичне припинення членства інститутів громадського суспільства в ГР при МЕРТ, або в ГР при ДСІВ, або в ГР при Мінюсті, або  в ГР при Мінфіні, або в ГР при ДФСУ, або в Раді підприємців - не є підставою для припинення його змісту та норм вцілому.

5.6. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.

5.7. Сторони домовились, що інформація про організацію будь-яких спільних заходів шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших публічних заходів обов’язковому порядку надсилається з одночасним запрошенням взяти в них участь до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державної служби інтелектуальної власності, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України та до інститутів громадського суспільства, представники яких є членами або ГР при МЕРТ, або ГР при ДСІВ, або ГР при Мінюсті, або ГР при Мінфіні, або ГР при ДФСУ, або Ради підприємців.

5.8. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

Вчинено у місті Києві "__" вересня 2016 року українською мовою в одинадцяти примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Верховний Суд України

_____________________ Пошва Б.М.

Громадська рада при Державній службі інтелектуальної власності

________________ Чорнобай О.В.

Вищий Господарський суд України

_____________________ Могил С.К.

Громадська рада при Міністерстві юстиції України

________________ Черепаха Л.В.

Вищий адміністративний суд України

_____________________ Блажівська Н.Є.

Громадська рада при Міністерстві фінансів України

________________ Козленко В.Г.

Вищий спеціалізований  суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

_____________________ Кафідова О.В.

Громадська рада при Державній фіскальній службі України

________________ Олексієнко Д.В.

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

_____________________ Забловський А.В.

Громадська рада при Міністерстві закордонних справ України

________________ Щелкунов В.І.

Громадська рада при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі

______________________ Платонов О.І.

 

 

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2