Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Про Міністерство
Промисловий зразок

1. Що таке промисловий зразок?

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі – Закон).

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

2. Які умови набуття правової охорони промислового зразка?

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5 Закону). Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності.

Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

3. Які об'єкти не можуть одержати правову охорону?

Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти:

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

4. Які права має власник патенту України на промисловий зразок?

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав власника патенту.

Права, які надаються власнику відповідно до патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

5. Як отримати патент на промисловий зразок

5.1. Подання заявки

Вимоги до заявки встановлені статтею 11 Закону та Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 6.03.2002 за № 226/6514 (далі – Правила складання).

Особа, яка бажає одержати патент, може подати заявку до Мінекономрозвитку на адресу Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601, Україна.

За дорученням заявника заявку може подати представник в справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Іноземні та інші особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Мінекономрозвитку та Укрпатентом реалізують власні права через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними договорами. Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між урядом України та урядами Російської Федерації й Республіки Білорусь, фізичні та юридичні особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки без залучення патентних повірених безпосередньо до Укрпатенту. Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка подається без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування на території України.

5.2. Заявка

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Вона складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про видачу патенту – в 1 примірнику;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, – у 2 примірниках;
 • опис промислового зразка – в 1 примірнику;
 • креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) – в 1 примірнику.

Форма заяви про видачу патенту України на промисловий зразок наведена в додатку в Правилах складання.

За подання заявки сплачується збір у строки, встановлені пунктом 8 статті 11 Закону, відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок).

Розмір збору за подання заявки на промисловий зразок визначається відповідно до коду 20 100 додатку до Порядку. 

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження. Якщо заявник бажає та має право скористатися правом пріоритету попередньої заявки, яка була подана в одній з держав-учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності, то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання надати:

 • заяву про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки;
 • копію попередньої заявки та її переклад українською мовою.

Слід мати на увазі, що пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

Якщо заявник бажає та має право скористатися правом пріоритету промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території одної з держав-учасниць Паризької конвенції, то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання надати:

 • заяву про пріоритет;
 • документ, який підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставці, засвідчений адміністрацією або оргкомітетом виставки.

5.3. Проведення експертизи заявки та видача патенту

Порядок проведення експертизи заявки на промисловий зразок встановлено статтею 14 Закону та Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198. Він включає:

 • установлення дати подання заявки на підставі статті 12 Закону;
 • визначення того, чи належить об'єкт, який заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 Закону;
 • перевірку заявки на відповідність формальним вимогам статті 11 Закону та Правилам складання;
 • перевірку документа про сплату збору за подання заявки на відповідність вимогам Порядку та пункту 10.12 Правил складання.

Кінцеві результати експертизи заявки, яка не вважається відкликаною або не відкликана, відбиваються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку. На підставі такого висновку Мінекономрозвитку приймає рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі. Це рішення надсилається заявнику. На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту й збору за публікацію про його видачу відомості про видачу патенту публікуються в офіційному бюлетені “Промислова власність”. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок шляхом внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідних відомостей. Патент видається Мінекономрозвитку у місячний строк після його державної реєстрації.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Мінекономрозвитку й продовжується ним за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 Закону. Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок в Україні становить 15 років від дати подання заявки й цей строк не може бути перевищений.

Чинність патенту підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Укрпатенту одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Укрпатенту до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

6. Патентування промислового зразка в іноземних державах

Охорону промислового зразка в інших країнах можна одержати двома шляхами.

По-перше, можна подати заявку до відомства держави, у якій заявник бажає одержати охорону промислового зразка, згідно із законодавством цієї держави.

По-друге, можна одержати правову охорону промислового зразка в іноземних державах згідно з Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків (далі – Гаазька угода), яка дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ). Відповідно до положень Гаазької угоди така заявка подається самим заявником (або його представником) безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

У зв'язку з тим, що Україна є учасницею Гаазького акта Гаазької угоди (Акта 1960 р.) та Женевського акта Гаазької угоди (Акта 1999 р.), українські заявники можуть отримати міжнародну реєстрацію на територіях більш ніж 60 держав. 

Перелік держав-учасниць Гаазької угоди розміщено на веб-сайті ВОІВ.

Заявка на міжнародну реєстрацію промислових зразків відповідно до Гаазької угоди подається англійською, французькою або іспанською мовами на вибір заявника. Одна заявка може містити в собі до 100 промислових зразків. Збори, пов’язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро ВОІВ.

Міжнародна заявка має бути складена на офіційному бланку “APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION” (форма DM/1), встановленому Міжнародним бюро ВОІВ. Копії цих бланків надаються заявникам безоплатно та доступні для завантаження з веб-сайта ВОІВ.

Заявку може бути подано в електронному вигляді (інтерфейс e-filing розміщено на веб-порталі ВОІВ).

У міжнародній заявці поряд з іншими даними обов’язково наводиться зображення відповідного промислового зразка та зазначаються держави-учасниці Гаазької угоди, у яких заявник бажає одержати охорону промислового зразка. Таблиця договірних сторін відповідного акта Гаазької угоди додається до офіційного бланка заявки форми DM/1.

За подання міжнародної заявки потрібно сплачувати Міжнародному бюро ВОІВ чотири різні види мита:

 • основне мито;
 • звичайне мито за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, яке, у свою чергу, диференційоване та має три рівні (залежно від зазначення тієї чи іншої договірної сторони, яка зробила відповідну заяву щодо належності до другого або третього рівня мит);
 • індивідуальне мито за зазначення стосовно кожної з тих зазначених заявником договірних сторін, які зробили відповідну заяву про те, що звичайне мито за зазначення заміняється на індивідуальне мито за зазначення, розмір якого вказується в заяві;
 • мито за публікацію.

Будь-яке мито вважається сплаченим на дату, на яку Міжнародне бюро ВОІВ одержало встановлену суму.

Мито сплачується до Міжнародного бюро ВОІВ одним з таких шляхів:

 • внесення в дебет на поточний рахунок Міжнародного бюро ВОІВ;
 • сплата на швейцарський поштовий чековий рахунок або будь-який з визначених банківських рахунків Міжнародного бюро ВОІВ банківським чеком;
 • сплата готівкою в Міжнародному бюро ВОІВ.

Сплачуючи мито на стадії подання міжнародної заявки, слід зазначити призначення платежу разом з інформацією, яка дозволяє ідентифікувати заявку, найменування заявника та промисловий зразок, до якого належить платіж.

Розміри та різновиди мит, які сплачуються, вказані в Переліку розмірів мита (Schedule of Fees), розміщеному на веб-сайті ВОІВ.

7. Державне мито і збори

Строки та механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716, (далі - Порядок).

Перелік і розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки, зазначені у Додатку до Порядку.

Згідно з Порядком збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу експертизи, уповноваженого Мінекономрозвитку. Таким закладом для проведення експертизи та інших дій, пов'язаних з правовою охороною на промислові зразки, визначено Укрпатент.

Як сплачуються збори

• у гривнях: отримувач: Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент); ЄДРПОУ: 31032378; поточний рахунок: 26008020020371; банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") м. Києва; код банка 322313. Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори в іншій нижчезазначеній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день сплати збору за такими реквізитами:

бенефіціар (кінцевий одержувач коштів) (beneficiary): Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна (State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, 1 Hlazunova str., Kyiv-42, 01601, Ukraine); рахунок бенефіціара (account – IBAN):

• у євро: 26008020020371/978,

• у доларах США: 26008020020371/840;

• у білоруських рублях: 26008020020371/933;

• у російських рублях: 26008020020371/643;

код бенефіціара: 31032378; банк бенефіціара: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк"), вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, Україна, код банку 322313 (JSC “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Ukreximbank), 127 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine, SWIFT: EXBSUAUX).

Під час сплати збору у реквізиті “призначення платежу” розрахункового документа зазначаються:

слово “збір”;

код збору та його вид (скорочено), визначені згідно з додатком до Порядку;

номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту;

у разі, коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – двобуквений код її країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.

Порядковим номером заявки, визначеним заявником під час подання заявки, є номер, проставлений заявником під заголовком заяви про видачу патенту чи зазначений ним у супровідному листі до заявки.

Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до закладу експертизи як доказ сплати збору за публікації про видачу патенту. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Документ про сплату збору слід подавати за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Як сплачується мито

Державне мито за видачу патентів України на промислові зразки сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 р. № 7-93:
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні у розмірі 17 гривень на рахунок:

Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22090300

Код отримувача: 38004897

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача: 31414701026007

Код банку отримувача: 899998.

- фізичною (іноземною юридичною особою), яка постійно проживає (знаходиться) за межами України, – у розмірі 100 доларів США;

- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Республіки Бєларусь, у доларах США або еквівалент у білоруських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Російської Федерації, у доларах США або еквівалент у російських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита за такими реквізитами:

Одержувач коштів (beneficiary):

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Україна (Department of Finance of the Executive Board of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), 36, Khreschatyk str., Kyiv, Ukraine, 01044)

код: 02317474

Валютний рахунок одержувача коштів (account):

у доларах США – 25420010092523/840,

у білоруських рублях – 25420010092523/933. 

Банк одержувача коштів (beneficiary bank):

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна,

(JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» Kyiv, Ukraine)

SWIFT: EXBS UA UX

Код банку: 322313.

У розрахунковому документі про сплату мита в роз’яснювальній інформації реквізиту “призначення платежу” зазначається: “державне мито за видачу патенту на промисловий зразок, за заявкою № _____”. Документ про сплату державного мита (оригінал) необхідно надати на адресу Укрпатенту для видачі патенту на промисловий зразок. Відповідно до статті 16 Закону України якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2