Меню

Нормативно-правове та методичне регулювання

Законодавство з питань державної власності

Законодавство з питань управління об’єктами державної власності

Управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними Законом України "Про управління об’єктами державної власності", повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з статті 116 Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про управління об’єктами державної власності", "Про захист економічної конкуренції", "Про господарські товариства", "Про оренду державного та комунального майна", "Про акціонерні товариства", "Про холдингові компанії в Україні", інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.

Методологічне забезпечення управління об’єктами державної власності

Про затвердження Примірних статутів державного комерційного підприємства та казенного підприємства (наказ Мінекономрозвитку від 25.07.2012 № 870)

Методичні рекомендації з питань методологічного забезпечення складення середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур (наказ Мінекономрозвитку від 14 серпня 2013 № 971)

Законодавство з питань приватизації державного майна

Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-12

Закон України "Про управління об’єктами державної власності" від 21.09.2006 № 185-5

Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 06.03.1992 № 2171-12

Закон України "Про державну програму приватизації" від 13.01.2012 № 4335-6

Положення "Про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", затверджене наказом Міністерства економіки, Фонду державного майна, Державного комітету статистики від 26.06.2007 № 200/1047/180 і зареєстроване в Міністерстві юстиції 19.07.2007 за № 835/14102;

Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 № 847-16

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"; від 10.07.1996 № 290/96-ВР

Закон України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" від 12.04.2012 № 4650-6

Закон України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" від 14.09.2000 № 1953-3

Закон України "Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" від 18.05.2000 № 1741-3

Законодавство з питань передачі права державної та комунальної власності

Передача майна здійснюється з метою підвищення ефективності управління об’єктами права державної та комунальної власності, розмежування і приведення у відповідність до вимог законодавства.

У даній сфері правовідносин діють:

Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” – визначає основні засади передачі об’єктів права державної власності у комунальну власність, а також об’єктів права комунальної власності у державну власність безоплатно або шляхом обміну.

Законом, зокрема, визначено об’єкти передачі, умови їх передачі, механізм прийняття рішень щодо передачі та погодження таких пропозицій;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, якою затверджено: 

Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності – визначає порядок безоплатної передачі об’єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, які здійснюють функції з управління державним майном, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном;

Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів  у державну власність – визначає основні вимоги  до подання та розгляду пропозицій  щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність;

Методичні рекомендації щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі, затверджені наказом Мінекономрозвитку від 27.12.2013 № 1591 – забезпечують єдині підходи під час розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі (зокрема, цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, акцій (часток, паїв), що належать державі або суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури).

В даній сфері також діють інші законодавчі акти, що визначають особливості передачі деяких категорій майна.

Законодавство з управління корпоративними правами держави

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 05.12.2012 р. № 1146 “Про затвердження Порядку передачі повноважень з управління корпоративними правами держави суб'єктам управління об'єктами державної власності”;

від 6 червня 2007 р. № 797 “Питання прийняття рішення щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств”;

від 22 серпня 2012 р. № 773 “Про затвердження Порядку утворення державної холдингової компанії”;

наказ Мінекономіки від 3 вересня 2007 року № 286 “Про затвердження Порядку надання висновків щодо економічної ефективності проведення додаткової емісії акцій, їх викупу державою або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств”;

наказ Мінекономрозвитку від 07.05.2013 № 435 “Про затвердження форм техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі повноважень з управління корпоративними правами держави та інформації про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави суб'єктам управління об'єктами державної власності”

Нормативно-правові акти з питань дивідендної політики держави

постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 702 “Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави”

постанова Кабінету Міністрів України від 16.02. 2011 р. № 106 “Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету”;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 № 33 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”

наказ Мінекономрозвитку від 05.07.2013 № 764 “Про затвердження форм подання інформації про зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та дивідендів господарських організацій та інформації про нарахування і перерахування господарськими організаціями дивідендів у поточному бюджетному році”

наказ Мінекономрозвитку від 02.07.2013 № 725 “Про затвердження порядку нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого  становить 100 відсотків”

наказ Мінекономрозвитку № 1564 від 25.12.2013 “Про нарахування пені ПАТ “Укргідроенерго”

наказ  Мінекономрозвитку № 1537 від 25.12.2013 “Про нарахування пені ПАТ “Центренерго”

наказ Мінекономрозвитку № 1517 від 20.12.2013 “Про нарахування пені ПрАТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод”

наказ Мінекономрозвитку  № 1510 від 19.12.2013 “Про нарахування пені ПрАТ “Яготинський рибгосп”

наказ Мінекономрозвитку № 1481 від 13.12.2013 "Про нарахування пені ПАТ “Укргідроенерго”

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json