Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Топографії інтегральних мікросхем

1. Що таке топографія (компонування) ІМС?

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії (компонування) ІМС в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (далі – Закон України).

ІМС – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи та з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топографія (компонування) ІМС – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

2. Які умови надання правової охорони на топографію (компонування) IMC?

Топографія (компонування) ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо є оригінальною.

Топографія (компонування) ІМС визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії (компонування) ІМС, має відмінності від інших топографій (компонувань) ІМС, що надають їй нові властивості, і не була відомою в галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати її першого використання.

Не може бути визнана оригінальною та топографія (компонування) ІМС, заявка на реєстрацію якої подана пізніше ніж через два роки, починаючи з дати її першого використання.

3. Хто має право на реєстрацію топографії (компонування) ІМС?

Право на реєстрацію топографії (компонування) ІМС має її автор та інші особи, які набули право на топографію (компонування) ІМС за договором чи законом.

4. Які права надає власнику реєстрація топографії (компонування) IMС?

Реєстрація топографії (компонування) ІМС надає її (його) власнику такі права:

 • забороняти іншим особам використовувати топографію (компонування) ІМС без його дозволу;
 • передавати на підставі договору право власності на топографію (компонування) ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії (компонування) ІМС;
 • видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії (компонування) ІМС на підставі ліцензійного договору.

Під використанням топографії (компонування) ІМС слід розуміти таке:

 • копіювання топографії (компонування) ІМС;
 • виготовлення ІМС із застосуванням цієї топографії (компонування);
 • виготовлення будь-яких виробів, які містять такі ІМС;
 • ввезення таких ІМС та виробів, які їх містять, на митну територію України;
 • пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії (компонування) ІМС, та будь-яких виробів, які містять такі ІМС;
 • ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії (компонування), якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію (компонування) ІМС оригінальною.

Права, які випливають із реєстрації топографії (компонування) ІМС, є чинними, починаючи з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

5. Подання заявки

Особа, яка бажає зареєструвати топографію (компонування) ІМС і має на це право, подає заявку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

Заявка подається до Мінекономрозвитку на адресу Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до документів заявки визначені Законом України та Правилами складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2002 р. № 260 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 406/6694 від 29.04.2002 (далі – Правила).

За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Іноземці та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують власні права через представників у справах інтелектуальної власності.

Заявка – це сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії ІМС та видачі свідоцтва. Заявка повинна стосуватися тільки однієї топографії (компонування) ІМС.

Заявка на топографію базового матричного кристала може містити матеріали, що стосуються як топографії (компонування) самого базового матричного кристала, так і топографій (компонувань) ІМС, які виготовляються на його основі.

Заявка складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про реєстрацію топографії (компонування) ІМС;
 • матеріали, які ідентифікують топографію (компонування) ІМС.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати її подання. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання, за подання якого сплачено збір.

Строки, розміри й механізм сплати зборів визначаються Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1716 від 23 грудня 2004 року.

З метою ідентифікації топографії (компонування) ІМС, яка не використовувалася до дати подання заявки, до Укрпатенту подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію про топографію (компонування).

Заявка та документи, які додаються до неї, крім реферату, подаються в одному примірнику. Реферат подається у двох примірниках.

Реферат має містити:

 • назву ІМС, яка виконується за заявленою топографією (компонуванням);
 • повне ім'я або найменування заявника;
 • галузь застосування, призначення або функції ІМС;
 • вид технології, яка використовується для виготовлення ІМС.

Середній обсяг тексту реферату – від 50 до 150 слів.

6. Розгляд заявки

Порядок розгляду заявки встановлений Законом України та Правилами і включає:

 • встановлення дати подання заявки;
 • визначення того, чи є заявлений об'єкт топографією (компонуванням) ІМС;
 • перевірку заявки на відповідність формальним вимогам;
 • перевірку документа про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

Експертиза заявки має статус науково-технічної і проводиться відповідно до Закону і Правил.

Після прийняття рішення про реєстрацію заявленої топографії (компонування) ІМС здійснюється її реєстрація шляхом внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем (далі – Реєстр) відповідних відомостей.

Одночасно з державною реєстрацією топографії (компонування) ІМС відомості про неї (нього) публікуються в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Державна реєстрація топографії (компонування) ІМС здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію топографії (компонування) ІМС і збору за публікацію про реєстрацію топографії (компонування) ІМС. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію топографії (компонування) ІМС.

Реєстрація топографії (компонування) ІМС здійснюється за умови, що відповідальність за її охороноздатність покладається на заявника.

Мінекономрозвитку видає заявнику свідоцтво в місячний строк після реєстрації топографії (компонування) ІМС.

7. Державне мито та збори

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2